Август 6 Ийме суурнун чуртакчы чону база чагырга чери,силер шуптунарны Кашпалдын Эзири деп маргылдааже чалап туру.

Комментарии

Моге кижи бодунун спортчу чедиишкинеринден ангыда, чонун баштап ажыл ишчи тура соруу биле эки ууле херек будурери дээрге ЭН ДИДИМ ХУНДУТКЕЛДИГ ЧОРУК. Иймежилер эр хейлер даргазын, могезин деткип торээн суурунарнын сайзыралы-дээш демниг ажылдап турарынары-биле. Ондар Арсенге алдар база хундуткел !!!!!!!!
Аныяк моге Ондар Арсенин чону-биле демнежип тургаш торээн сумузунга кылып алган адрези. Ол дээрге улуг ажыл. Тывада сумулардан бир дугаар мындыг улуг чараш адрестиг суму бооп турар. Чонун ажылын унелеп байырлалче киржирин кыйгырдым. Торээн Тывазынын толептиг оглу Ондар Арсенге алдар !!!! Эр хей моге, эр хей !!! Хурешке шаннал алыры бир ангы оорушку, чонун кодуруп улуг үүле бүдүрери чоннун байлаа оон-даа улуг өөрүшкү. Эрес кежээ чону дээш ажылдап чоруур оолдарывыска алдар !!!!!!!