Семис-оол.Опанас.Кууларович.

Семис-оол Опанас Кууларович 1979 чылда Чоон-Хемчик кожуунун Бажын-Алаак суурга торутунген.
Тыва Республиканнын Начын Могези.
Хой-хой катап Республика чергелигдиг Тыва Хурештерге тиилекчи база шанналдыг черлерже кирип турган.

Опанас Семис-оолдан-даа артык салым-чаянныг,аваангыр-шимченгир,куш-шыдалдыг болгаш ол хаак дег ээлгир Могелерни корген бис. Ынчалза-даа ол ындыгларны оларны бодунун чаныш-сыныш чок чуткулу-биле ажып алыр аргалыг болган. Чаныш-сыныш чок аажызы-бо Могенин эн быжыг шынары. Ол шынар оскелерден артык болурунун езулуг аргазы. Шуглурунун ундезин сорулгаже чаныш-сыныш чок бурунгаарлаарында болур. Чаныш-сыныш чедишпейн баарга-ла,аштырыышкынга албан таваржыр апаар.
Бо-дур,улегер алыр кижи-Опанас Семис-оол. Кым-даа,ол Моге ышкаш,чаныш-сыныш чок туруштуг болуп,ажыл-херээн ара кагбайн,кузел-сорулгазынга бузуреп чоруур болза деп кузээр бис.

Комментарии

Чурукта Начын моге алышкылар.