Федерациянын дыннадыы!!!

2016 чылдын октябрь 29-та Монгун-Тайга кожууннун шанналы дээш ай санында чанчыл болуп эртип турар "Субедей" спортчу-ордузунда тыва хуреш маргылдаазынга, Чоон-Хемчиктин могези Монгуш Рафаель биле Тандынын могези Оюн Эрестин аразынга болган спортчу эвес аажы-чанын коргускен таварылга дээш Тыва Республиканын тыва национал "Хуреш" Федерациязы бо таварылганы сайгарары-биле тускай комиссиянын ажылын чорудуп эгелей бергенин дыннадып тур.

Хундуткел-биле, Федерациянын кууседикчи комитеди