Аяс.Кула.Март-оолович.

Кула Аяс Март-оолович 1987 чылда Мөңгүн-Тайга кожуунуң Кызыл-Хая суурга төрүттүнген.

Мөңгүн-Тайга кожуунуң Чаан Мөгези.
Чедиишкиннери:Республика чергелиг Тыва Хүреш маргылдааларынга хөй удаа шаңналдыг черлерже кирип база шүглүп турган,Республика чергелигдиг сумо Хүрешке үжүүрлешкен.
Кула Аяс кайгамчыктыг хол бөмбүкчүзү база болуп турар (волейбол,баскетбол).

Кула Аяс хамыкты кайгадыптар Мөге бо. Барык ийи метр узун,артык бичии-даа чаг чок,эгиннерин көөрге,чалгыннарын херип алган эзир-даа сагындырар. Бир дугаар шөлче девип үнүп келирге-ле,хамык улустуң караа улгадып,кайгап калган деп бодаар мен. Ооң шөлче кажан чүгле үнүп келирин магадап көөр дээн улус шак шагы-биле манап олурарынга белен апаар ол хире кайгамчыктыг Мөге-шыырак,эът-ханныг Мөге бо. Тываның Тайгалыг кезээниң төлээзи болгаш ийикпе,ол бедик чер дег кадыр делгем Хурешти көргүзүп,көрүкчүнүң хөөнүн көдүрүп кээр деп бодааар мен. Ынчангаш Хүреш көнгүс сонуургавас улус безин,кандыг-ла бир шии азы кайгамчыктыг солун көргүзүг көөр дээш ышкаш ону сонуургап чыглып кээр турган боор.
Ол шоолуг чугаакыр эвес,хөй чугаа-сооттуң орнунга хөй боданырынга ынак болгаш,шыдыраага бирги разрядтыг.